WebSimul Bruto > Netto

Maandelijks loon
Naam of nummer werknemer
Fiscale status
Categorie RSZ
Wekelijkse arbeidsduur
/
Burgerlijke staat
Echtgeno(o)t(e)/Wettelijk samenwonende met inkomen
Minder-valide echtgeno(o)t(e)
Minder-valide werknemer
Niet-verblijfhouder in België
Wonend in Vlaamse gewest
Niet minder-valide kinderen ten laste
Minder-valide kinderen ten laste
Andere ten laste
< 65 jaar > 65 jaar
Niet minder-valide personen
Minder-valide personen
De berekening houdt indien nodig, rekening met de persoonlijke rsz vermindering "werkbonus".
Bij de berekening wordt geen rekening gehouden met de werkgeversbijdrage voor de R.S.Z.